Contact Us

Department of Environment
Ministry of Natural Resources and Environmental Sustainability
Aras 1 - 4, Podium 2 & 3, Wisma Sumber Asli No.25, Persiaran Perdana, Presint 4, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62574 Putrajaya, Malaysia.

Complaint Line: 03-8889 1972
Hotline: 1-800-88-2727
Complaint Email: aduan_k@doe.gov.my


Official Website: https://www.doe.gov.my

Introduction

RIVER WATER QUALITY INDEX MANAGEMENT SYSTEM

Terima kasih kerana melayari portal Sistem Pengurusan Indeks Kualiti Air Sungai. Sebelum anda meneruskan ke paparan data dan maklumat Indeks Kualiti Air (IKA) yang terdapat di dalam portal, sila rujuk kepada penerangan ringkas berikut:


Maklumat yang lebih terperinci mengenai kualiti air sungai boleh didapati di dalam Laporan Kualiti Alam Sekeliling yang diterbitkan oleh Jabatan Alam Sekitar Malaysia.

Kandungan portal ini adalah harta intelek milik Jabatan Alam Sekitar (JAS) Malaysia. Data yang dipaparkan tidak boleh digunakan untuk menerbit atau mencetak semula kandungan tanpa kebenaran bertulis daripada JAS.

Semua data yang dipaparkan hanya untuk tujuan pemakluman dan tertakluk kepada maklumat seperti yang terkandung di dalam pengenalan portal.

Data yang dipaparkan tertakluk kepada tahap protokol kawalan dan jaminan kualiti serta tatacara operasi yang ketat. JAS telah melakukan segala usaha untuk memastikan ketepatan data. Sekiranya terdapat sebarang ralat, tindakan pembetulan akan segera dilaksanakan.

Pelaporan data kualiti air sungai yang diterbitkan di dalam Laporan Kualiti Alam Sekeliling (EQR) setiap tahun oleh JAS adalah laporan rasmi bagi status kualiti air sungai di Malaysia.


Thank you for accessing the River Water Quality Index Management System portal. Before you proceed to view the data and information available in the portal, please refer to the brief description as follows:


More detailed information is available in the Environmental Quality Report published by the Department of Environment (DOE).

The content on this portal is the intellectual property of the Department of Environment (DOE) Malaysia. The data displayed cannot be used to republish or reprint the content without written consent from DOE.

All data displayed is merely for notification purposes only and subjected to the information in the respective introduction portal.

Data displayed is subjected to a quality control level and assurance protocol as well as strict operating procedures. DOE has made every effort to ensure the accuracy of the data. If there are any errors, corrective action will be taken immediately.

The reporting of river water quality data published in the Environmental Quality Report (EQR) yearly by DOE is the official report on the status of river water quality in Malaysia.